Skip to content Skip to footer

Izziv št. 1 / Industrija pametne mobilnosti

Rešitve za spremljanje podatkov o mobilnosti v tehnološkem parku Area Science Park

Il problema

Za namen priprave in posodobitve Načrta potovanj med domom in delovnim mestom (it. Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro, PSCL) mora mobility manager tržaške raziskovalne ustanove spremljati premike obiskovalcev obeh kampusov in spoznati njihove prevladujoče navade (urnike in uporabljena prevozna sredstva).

Glavni cilj načrta je opisati stanje ter načrtovane in uvedene pobude za strukturno in trajno zmanjšanje okoljskega vpliva zaradi sistematične mobilnosti med domom in delovnim mestom. V načrtu predvideni ukrepi se osredotočajo na spodbujanje agilnih oblik dela, opredelitev študij izvedljivosti za pobude, ki bi okrepile področje javnega transporta, car poolinga, kolesarske mobilnosti ter uporabe električnih vozil.

Trenutno na nobenem izmed dveh kampusov ni vzpostavljen nikakršen sistem nadzora vseh štirih glavnih dostopnih točk, ki jih uporabljajo tako zaposleni znanstvenega in tehnološkega parka kot dobavitelji in občasni obiskovalci. To predstavlja urgentno težavo za mobility managerja, ki mora pripraviti PSCL z namenom optimizacije in doseganja večje učinkovitosti, trajnosti in manjšega vpliva tokov tako na družbeni kot na okoljski ravni. Za pripravo tega načrta, zahtevanega z ZO 34/2020, je treba imeti na razpolago zanesljivo, poenoteno in posodobljeno podatkovno bazo, na osnovi katere je mogoče pravilno prepoznati spremembe potovalnih navad glede na njihovo skupno število, časovna obdobja potovanj in vrsto uporabljenih sredstev.

Lo scenario ideale

Zbiranje podatkov o tokovih mobilnosti bi moralo biti z vidika mobility managerja čim bolj posodobljeno, natančno in enostavno uporabno.

Sistem nadzora bi moral delovati 24 ur na dan, 7 dni na teden, in zagotavljati anonimne podatke o tokovih in o preusmerjanju na druge oblike prevoza na vseh 4 dostopnih točkah kampusov.

Da bi izpolnjeval kriterije učinkovitosti porabe javnih sredstev, bi moral biti sistem zbiranja podatkov finančno vzdržen, poleg tega pa ne bi smel pomenljivo vplivati na zasebnost oseb pri njihovem štetju, ki se izvaja z namenom pridobivanja potrebnih podatkov. Na osnovi teh dveh predpostavk se po idealnem scenariju ‚pasivno‘ zbrani podatki, tj. podatki, zbrani brez aktivnega vključevanja obiskovalcev/zaposlenih kampusa, vsakodnevno in skozi celoten dan posodabljajo, po možnosti z združevanjem podatkov po urah; zagotovljeno mora biti varovanje zasebnosti by design (brez zbiranja kakršnih koli osebnih podatkov); mobility manager mora imeti možnost uporabe, analize in posredovanja teh podatkov na način FAIR-by design (npr. z odprtimi formati kot je .csv). Dodatno vrednosti bi lahko predstavljale morebitne ponazoritve zbranih podatkov.

Z vidika finančne vzdržnosti so določene naslednje omejitve, ki se navezujejo na sistem spremljanja 3 cestnih odsekov (dvopasovna cesta) in 3 avtobusnih postaj:

  • začetni strošek (dobava in vgradnja): največ 20.000 €;
  • letni stroški: poraba električne energije in stroški dostopanja do podatkovnega omrežja, ki bremenijo lastnika.

Poleg tega je zahtevana tudi navedba predvidene življenjske dobe sistema (najmanj 5 let) in stroškovna opredelitev morebitnega potrebnega letnega/rednega vzdrževanja.

Il contesto

Kampusa znanstvenega parka Area Science Park, ki se nahajata na tržaškem Krasu, v Padričah/Padriciano in Bazovici/Basovizza, se raztezata na preko 80.000 kvadratnih metrih površin, namenjenih raziskavam in razvoju. Kampusa znanstvenega parka Area Science Park se nahajata približno 10 km od središča mesta, na območju, ki je sicer opremljeno s cestno infrastrukturo (avtocesto in pokrajinsko cesto), ni pa opremljeno z železniškim omrežjem, omrežjem podzemne železnice in tudi ne s kolesarsko stezo.

Uporabniki na to območje prihajajo v različnih časovnih obdobjih (odvisno od njihovih dejavnosti) in z različnimi prevoznimi sredstvi. Njihovo sledenje in spremljanje je zato oteženo in kompleksne narave: glavne težave predstavljajo težavnost samega postopka, strošek namestitve referenčnih točk in usklajevanje podatkov o mobilnosti. Kampusi so območja, ki so v zasebni lasti in so opremljeni s 4 dostopnimi točkami (vhod in izhod obeh kampusov) ter z wi-fi omrežjem in optiko.

Kampus v Padričah/Padriciano ima na voljo tudi nastanitveni objekt, tisti v Bazovici/Basovizza, kjer se nahaja raziskovalna infrastruktura Elettra Sincrotrone, ki deluje brez prekinitev, pa takšnega objekta nima na razpolago, zato je v nočnem času in prazničnih dnevih njegova dostopnost posameznikom, ki nimajo na voljo lastnih prevoznih sredstev, izjemno otežena.

Trenutne tehnološke rešitve za zbiranje podatkov o mobilnosti obsegajo zlasti namestitev zanke za štetje prehodov, anten, ki zaznavajo profile mimovozečih vozil ali uporabo podatkov mobilnih telefonov. Vse te tehnologije pa se uporabljajo le v majhni meri, zaradi njihovega visokega stroška, ki glede na njihovo velikost znaša od nekaj tisoč do nekaj deset tisoč evrov in ki ob povečevanju podrobnosti pridobljenih podatkov še dodatno naraste.

Soggetti interessati dal problema

Težava neposredno zadeva mobility managerja znanstvenega parka Area Science Park, ki brez posodobljenih informacij, na katere bi se lahko oprl pri pripravi scenarijev, ne more opraviti svoje naloge in pripraviti strategij, ki bi jih predložil odboru.

 

Neposredno pa so predmet meritev vsi uporabniki Znanstvenega parka, ki bodo tako imeli korist od izboljševalnih ukrepov na področju mobilnosti med domom in delovnim mestom:

  • raziskovalci (številni izmed njih so, zlasti v Bazovici/Basovizza, tujci ali osebe s stalnim bivališčem v Trstu/Trieste, ki so brez lastnih prevoznih sredstev);
  • podjetja, ki imajo tu svoj sedež;
  • tehnično in administrativno osebje znanstvenega parka;
  • izvajalci storitev (catering, napeljave, varnost, čiščenje);

gosti prireditev in dogodkov.

Implicazioni economiche, sociale ambientali del problema.

Oteženo dostopanje do kampusa privede do dveh vrst težav: Prva je okoljske/energetske narave (nizka učinkovitost, visoka poraba), in s tem posledično finančne (za uporabnike). Druga pa zadeva njegovo privlačnost: kampus, opremljen s pomanjkljivimi in nepriročnimi storitvami javnega prevoza, katerega dostopnost je vezana na uporabo motoriziranih zasebnih prevoznih sredstev, je manj privlačen za podjetja in raziskovalce, s tem pa izgublja na svoji konkurenčnosti, zlasti ker gre za kampus javnega raziskovalnega organa, ki svoje dejavnosti osredotoča na področji inovativnosti in vzdržnosti.

Dati e bigliografia (1)

Znanstveni park AREA Science Park, ki gosti 57 podjetij in 8 raziskovalnih središč, neposredno zaposluje 191 oseb, razdeljenih med glavni sedež (Zgradba C/C1 kampusa v Padričah/Padriciano) ter številne druge sedeže, izmed katerih sta največja kampus v Bazovici/Basovizza in v Vidmu/Udine. Vsako leto kampusa obišče preko 2.500 oseb (podjetnikov, zaposlenih, raziskovalcev, študentov, izvajalcev storitev), približno 600 izmed teh vsakodnevno, zlasti v dnevnem času, prihaja v pisarniške prostore in laboratorije v Bazovici/Basovizza, 800 pa v Padričah/Padriciano. Analiza teh tokov je pokazala, da jih manj kot 20 % potuje z javnim lokalnim prevozom (avtobusnim) in da največji del teh premikov poteka od ponedeljka do petka, s prometnima konicama okrog 8.30 in 17.30 ure.

Da bi mobility manager lahko uvedel ukrepe, ki bi se odzivali na potrebe uporabnikov parka AREA po mobilnosti, zmanjševali potrebo po uporabi lastnih prevoznih sredstev in spremljajoče okoljske vplive ter okrepili privlačnost kampusov znanstvenega parka AREA Science Park, se mora opreti na (ekonomsko, okoljsko in družbeno) vzdržen in učinkovit sistem zbiranja podatkov.

[1] Vir podatkov: PSCL2021_def_PdfA.pdf (areasciencepark.it)

TechMOlogy Project © 2023. All Rights Reserved.

Friuli Innovazione Società consortile a responsabilità limitata
Via Jacopo Linussio, 51 – 33100 Udine
Tel (+39) 0432 629911 – Email info@friulinnovazione.it
P. IVA 02159640305 – C.F. 94070140309 fondo consortile € 3.696.000